Watching Sky

Astrology » Classical Texts

Classical Texts

 1. Jyotishārnava Navaneetam (Lord Shiva)

 2. Skanda Horā (Lord Skanda)

 3. Nārad Samhita (Rishi Nārad)

 4. Garga Horā (Rishi Garga) / GH

 5. Jamini Sutra (Rishi Jaimini) / JS

 6. Bhrigu Samhita (Rishi Bhrigu)

 7. Bhrigu Sutra (Rishi Bhrigu) / BS

 8. Brihat Parashar Horā Shastra (Rishi Parashara) / BPHS

 9. Brihat Jātaka (Varahamihira) / BJ

 10. Brihat Samhita (Varahamihira)

 11. Daivagya Vallabha (Varahamihira) / DV

 12. Horā Shastra (Varahamihira) / VHS

 13. Horā-Sara (Prithuyasas, the son of Varahamihir)

 14. Horā-Makarand (Gunākar) / HM
 15. Horā-Ratna (Balabhadra) / HR

 16. Yavanajātaka (Sphujidhvaja) / YJ

 17. Satya Jātaka (Satyacharya) / SJ

 18. Phaladeepikā (Mantreshwar) / PD

 19. Bhavarth Ratnakar (Rāmānuja) / BR

 20. Sarvarth Chintamani (Venkatesh Sharma) / SC

 21. Sarāvali (Kalyānavarma) / SV

 22. Shambhu Horā Prakash (Acharya Punjaraj) / SHP

 23. Poorva Kalamrita (Kalidasa) / PK

 24. Uttara Kalamrita (Kalidasa) / UK

 25. Jātakabharnam (Dhundhirāj) / JB

 26. Sanketa Nidhi (Ramadayālu) / SN

 27. Chamatkār Chintāmani (Nārayan Bhatt) / CC

 28. Mansāgari (Janārdan Harji) / MS

 29. Laghu Pārāshari / Udu-dāya Pradeepikā / LP

 30. Madhya Pārāshari / MP

 31. Samhita Skanda (Sanandan)

 32. Prashna Marga (Nārāyanan Nambudiri) / PM

 33. Tajik Neelakanthi (Neelakanth) / TN

 34. Prashna Tantra (Neelakanth) / PT

 35. Jātaka Tattva (Mahadeva) / JT

 36. Jātakālankara (Ganesha) / JA

 37. Jātakādesh Marga (Somayaji) / JM

 38. Jātaka Chandrika (Venkatesh Pandit) JC

 39. Jātaka Pārijāta (Vaidyanath Dikshit, son of Venkatādri Dikshit) / JP

 40. Jyotirnibandh (Shivrāj) / JN