Watching Sky

Languages » Sanskrit » Dhātu-roop

Dhatu-roop

 • भ्वादि गण - परस्मैपदी
 • भ्वादि गण - आत्मनेपदी
 • अदादि गण - परस्मैपदी
 • अदादि गण - आत्मनेपदी
 • जुहोत्यादि गण - परस्मैपदी
 • जुहोत्यादि गण - आत्मनेपदी
 • दिवादि गण - परस्मैपदी
 • दिवादि गण - आत्मनेपदी
 • स्वादि गण - परस्मैपदी
 • स्वादि गण - आत्मनेपदी
 • तुदादि गण - परस्मैपदी
 • तुदादि गण - आत्मनेपदी
 • रुधादि गण - परस्मैपदी
 • रुधादि गण - आत्मनेपदी
 • तनादि गण - परस्मैपदी
 • तनादि गण - आत्मनेपदी
 • क्र्यादि गण - परस्मैपदी
 • क्र्यादि गण - आत्मनेपदी
 • चुरादि गण - परस्मैपदी
 • चुरादि गण - आत्मनेपदी
भ्वादि गण - परस्मैपदी
भू  ( भव् )
एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्एकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
लट् लकार:लोट् लकार:
भवतिभवत:
भवन्तिप्रथमपुरुष:भवतु भवताम्भवन्‍तु
भवसिभवथ: भवथमध्‍यमपुरुष:भवभवतम्भवत
भवामिभवाव:भवाम:उत्‍तमपुरुष:भवानिभवावभवाम
लड्. लकार:लृट् लकार:
अभवत्अभवताम्अभवन्प्रथमपुरुष:भविष्‍यति भविष्‍यत: भविष्‍यन्ति
अभव:अभवतम्अभवतमध्‍यमपुरुष:भविष्‍यसिभविष्‍यथ: भविष्‍यथ
अभवम्अभवावअभवामउत्‍तमपुरुष: भविष्‍यामिभविष्‍याव: भविष्‍याम:
विधिलिड्. लकार:आशीर्लिड्. लकार:
भवेत्भवेताम्भवेयु:प्रथमपुरुष:भूयात् भूयास्‍ताम्भूयासु:
भवे:भवेतम्भवेतमध्‍यमपुरुष:भूया: भूयास्‍तम् भूयास्‍त
भवेयम्भवेवभवेमउत्‍तमपुरुष:भूयासम्भूयास्‍वभूयास्‍म
लिट् लकार:लुट् लकार:
बभूवबभूवतु: बभूवु:प्रथमपुरुष:भविताभवितारौ भवितार:
बभूविथ बभूवथु:बभूवमध्‍यमपुरुष:भवितासि भवितास्‍थ:भवितास्‍थ
बभूवबभूवि‍वबभूविमउत्‍तमपुरुष: भवितास्मिभवितास्‍व:भवितास्‍व:

लुड्. लकार:
लृड्. लकार:
अभूत्अभूताम् अभूवन्प्रथमपुरुष:अभविष्‍यत्अभविष्‍यताम्अभविष्‍यन्
अभू:अभूतम्अभूतमध्‍यमपुरुष:अभविष्‍य:अभविष्‍यतम्अभविष्‍यत
अभूवम्अभूवअभूमउत्‍तमपुरुष:अभविष्‍यम्अभविष्‍यावअभविष्‍याम
भ्वादि गण - आत्मनेपदी
अदादि गण - परस्मैपदी
अदादि गण - आत्मनेपदी
जुहोत्यादि गण - परस्मैपदी
जुहोत्यादि गण - आत्मनेपदी
दिवादि गण - परस्मैपदी
दिवादि गण - आत्मनेपदी
स्वादि गण - परस्मैपदी
स्वादि गण - आत्मनेपदी
तुदादि गण - परस्मैपदी
तुदादि गण - आत्मनेपदी
रुधादि गण - परस्मैपदी
रुधादि गण - आत्मनेपदी
तनादि गण - परस्मैपदी
तनादि गण - आत्मनेपदी
क्र्यादि गण - परस्मैपदी
क्र्यादि गण - आत्मनेपदी
चुरादि गण - परस्मैपदी
चुरादि गण - आत्मनेपदी